Handelsbetingelser:

Preptor ApS
Konkylievej 13
2650 Hvidovre

CVR nr.: 43344021
Tlf.: 29852810
info@preptor.dk

 

Betaling

Der modtages kun kortbetalinger med følgende kort: Visa, Master Card og American Express. (Dankort kun ved kombinerede VISA/Dankort). Alle priser er i danske kroner ex. moms (med mindre andet er angivet).

Der kan betales via faktura, som sendes pr. mail. Vær opmærksom på der kan være længere behandlingstid. Betalingsfristen er på 8 dage. Preptor ApS tilbyder afdragsordning.

Misligholdelse af betaling

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er validt, og at betalingsoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages ved at kontakte Preptor ApS.

Undlader kunden at betale fakturabeløbet, er Preptor berettiget til at fremsende en rykker.

Betaler kunden ikke efter afsendelse af rykkere, er Preptor berettiget til at lukke kundens løsning, hvorefter Preptors betingelser for misligholdelse indtræder.

Ved misligholdelse af din betalingsplan har du pligt til hurtigst muligt (dog senest inden for 72 timer) at få genoprettet din betalingsaftale via et link, du automatisk modtager pr. e-mail, når vi ikke har mulighed for at opkræve det skyldige beløb på det opgivne kreditkort. Du har pligt til at underrette Preptor om sådanne hændelser.

Ved manglende betaling vil Preptor rette henvendelse til kunden. Hvis det mod forventning og efter gentagne forsøg ikke lykkes at indhente vores tilgodehavende, overgives sagen til ekstern inddrivelse og al kommunikation vil foregå ad den vej. Undervisningsforløbet sættes samtidigt på pause.

Levering

Levering sker som oftest i løbet af få minutter. Har du ikke modtaget mail med login til ydelsen inden for en time, kontakt os da på info@preptor.dk

Særlig opfyldelse: Kunden skal oplyse korrekt e-mailadresse for at modtage link med adgang til ydelsen.

Tid og sted

Undervisningsforløb og tidspunkt planlægges mellem den studerende og underviser med udgangspunkt i de ønsker og individuelle behov (fx ADHD og Aspergers), der er oplyst ved indledende samtale, så vi kan finde den bedst mulige underviser. Der tages højde for dage, hvor underviseren ikke har mulighed for at afholde undervisning grundet ferie og helligdage.

Undervisning i flere fag

Når du indgår i et forløb, gælder det som udgangspunkt kun for det/de fag, du har oplyst ved forløbets start. Ved ønske om mere end to fag på et forløb, skal det fastlægges, hvor mange timer der vedrører hvert fag, og hvornår de ønskes afholdt.

Hvis du får behov for hjælp til et fag udover det fra starten oplyste, bedes du kontakte os med henblik på at få tildelt en underviser eller udvide samarbejdet med den allerede tildelte.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at tildele eleven en ny underviser, kan du vente med at benytte de resterende timer, bruge dem på et andet fag eller at få refunderet dit tilgodehavende. Læs mere om binding og forfald (https://www.forbrug.dk/emner/aftaler-og-abonnementer/abonnementsvilkaar/).

Alle priser tager højde for særlige eksamensforløb og opgaveskrivning som SRP, SRO og SSP.

Transporttillæg

Alle priser er inkl. transportomkostninger for undervisere. Den studerende afholder selv disse udgifter.

Reklamationsret

Ved køb af ydelser hos Preptor ApS ydes der 2 års reklamationsret for privatforbrugere.

Er du abonnent på Preptors Talentbank og de deraf følgende digitale elementer, der leveres henover en bestemt periode, har du ret til at klage over mangler:

  • Ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer
  • I andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet

 

Hvis købet af digitalt indhold hæves

Fortryder du købet, skal dette hæves og pengene tilbageføres. Ved levering af digitalt indhold herunder via Preptors Talentbank skal du have pengene tilbage for den periode, hvor det digitale indhold/den digitale tjeneste har været mangelfuld, og for den periode, som var tilbage, hvis ikke købet blev hævet.

Du skal have pengene tilbage uden unødig forsinkelse og senest inden for 14 dage fra tidspunktet, hvor du gav Preptor ApS besked om at kræve afslag i prisen eller om at ophæve købet. Pengene overføres til det betalingsmiddel, du i sin tid betalte med uden gebyrer ved tilbagebetaling.

Fortryder du eller hæver købet stoppes behandling af dine personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningen. Som køber må du ikke anvende det digitale indhold/den digitale tjeneste eller stille det digitale indhold/den digitale tjeneste til rådighed for andre.

Refusion

Er der tale om refusion i forbindelse med køb på kredit, bedes du oplyse konto- og registreringsnummer. Oplysningerne benyttes kun mhp. opfyldelse af refusionen. E-mails og formularer behandles kun af den dataansvarlige.

Forholdsmæssigt afslag i prisen ved digitale tjenester

Prisafslag fastsættes i forhold til perioden, hvor produktet har været mangelfuldt. Du får kun penge tilbage i den periode, hvor den digitale tjeneste/det digitale indhold har været mangelfuldt.

Der gives ikke afslag i prisen, hvis du i sin tid betalte for den digitale tjeneste eller det digitale indhold med dine personoplysninger. Der vil være tale om betaling med personoplysninger, hvis du afgiver flere oplysninger end nødvendigt for, at Preptor ApS kan levere den digitale tjeneste/det digitale indhold. I det tilfælde vil du kunne hæve købet, hvis det ikke er muligt for os at afhjælpe eller om levere.

Tilbud

Der kan kun købes én prøvetime pr. studerende i hvert fag.

Fortrydelse
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Preptor ApS.

Fortrydelsesfristen starter 14 dage efter den dag, du har modtaget en e-mail med link til ydelsen/ydelserne. Dog frafalder fortrydelsesretten, hvis servicen er ibrugtaget, hvilket vil sige, at login er anvendt, og/eller der er foretaget download af filer, billeder, pdf, lyd eller andet.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til info@preptor.dk.  I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot ikke at ibrugtage/følge link til ydelsen uden samtidig at give os tydelig meddelelse herom.

Ydelser undtaget fortrydelsesretten

Afholdt undervisning kan ikke fortrydes. Det gælder også:

  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke om, at vedkommende mister sin fortrydelsesret ved bekræftelse af køb
  • Sessioner som for eksempel rådgivning og talentudvikling, hvis minimum de første 20 minutter af sessionen er afholdt eller hvis klienten ikke er mødt op til aftalen, og ikke har aflyst mindst 24 timer forinden

 

Det er kundens ansvar at følge med i de timer, der registreres som afholdt på pretor.dk. Skulle der være uenighed om de timer, der er registreret, skal dette meddeles direkte til CEO Jørgen Petersen. Sker dette ikke inden 14 dage, forbeholder Preptor ApS sig retten til at betragte timerne som afholdt.